Społeczna Branżowa Szkoła II stopnia – Technik żywienia i usług gastronomicznych

Społeczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Myślenicach to szkoła nowych perspektyw – BEZPŁATNA

Przed absolwentami szkoły otwiera się ścieżka awansu zawodowego i możliwość dalszego rozwoju zawodowego i osobistego na studiach wyższych.

Społeczna Branżowa szkoła II stopnia w Myślenicach umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Technik żywienia i usług gastronomicznych  po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W naszej szkole może kształcić się absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz.

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa 2 lata i jest bezpłatna.

Do szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym: kucharz
  • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Forma nauki: stacjonarna (czwartek i piątek od godz. 16 i sobota lub 3 inne, wybrane dni tygodnia).

Kształcenie ogólnokształcące i zawodowe realizowane jest w szkole.

W trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140 godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

Absolwent może uzyskanie świadectwa dojrzałości (takie samo jak absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum) po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

W ramach kształcenia ogólnokształcącego uczeń zostanie przygotowany do egzaminu maturalnego z trzech obowiązkowych przedmiotów:

  • Języka polskiego
  • Matematyki
  • Języka angielskiego lub języka niemieckiego.