Społeczna Szkoła Policealna – Terapeuta zajęciowy 

Zajmuje się organizowaniem czasu wolnego osobom chorym, starszym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Planuje również indywidualny i grupowy program terapii zajęciowej dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznych.

Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – jest praktyczny z punktu widzenia zatrudnienia, ponadto może też dawać spełnienie i radość dzięki niesieniu pomocy innym. 

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry), kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym  (czwartek i piątek od godz. 16 i sobota lub 3 inne, wybrane dni tygodnia)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

 Dokumenty wymagane do zapisu:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie Szkoły)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 1 zdjęcie (legitymacyjne)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie Szkoły przy zapisie).

Po ukończeniu naszej szkoły, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.